ایوب سعیدی

ایوب سعیدی متولد59مشهد
آموزش دوتار را از شش سالگی نزد استاد محمد یگانه در قوچان آغاز ودر نوجوانی افتخار شاگردی استاد حاج قربان سلیمانی را پیدا کرد
برگزیده جشنواره موسیقی نواحی ایران79(موسیقی فجر)وجشنواره موسیقی کردی سنندج در تکنوازی دوتار شمال خراسان
وبه همراه گروه دوتار نوازان قوچان درسه دوره جشنواره موسیقی فجر وموسیقی جوان شرکت داشته است
به همراه گروه طرقه دربخش جنبی موسیقی فجر، رادیو تلوزیون کردستان عراق اجرا داشته  وبا رادیو تلوزیون خراسان همکاری کرده است

از سال 80 به گرداوری موسیقی شمال خراسان پرداخت
ودر محضر بخشی هاواساتید شمال خراسان
روشن گل افروز.حسین ولی نژاد.اکوحسین ربیعی.استادجعفررحمانی.فریدون غلامی(مکتب گلیان شیروان)عیسی بخشی قلی پور(دوتار کرمانجی بجنورد)استاد علی آبچوری(نوازنده قشمه )استادحسین ببی (نوازنده دایره)استاد ولی رحیمی (نوازنده کمانچه)استادیحیی باغچقی (نوازنده بلیر)استاد خان محمد آدینه (نوازنده قشمه)استاد حسین عزیزی(خواننده کرمانج)استاد علی اکبربهاری (نوازنده سرنا)بخشی انا مراد رستگاری.بخشی آشور گلدی گرکزی(دوتارترکمن)سهراب بخشی (دوتار کرمانجی آشخانه)استاد عباسقلی رنجبر.استاداباصلت راستگو(مکتب قوچان)بخشی ای محمد یوسفی.بخشی براتعلی یگانه فرزند اولیاقلی یگانه(مکتب درگز)حاضر شد

ایوب سعیدی
مشاوره رایگان